Házirend – Gold Center – Oktatási és Sport központ

Házirend

A Gold Oktatási és Sport Központ üzemeltetője:

Pataki & Pataki Brothers Kft.
(székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 111-113.
égjegyzékszám: 01 09 925787
adószám: 14913778-2-43
továbbiakban: „Üzemeltető”)

A Házirend célja, hogy meghatározza a Gold Oktatási és Sport Központban tartózkodó személyek (szolgáltatásokat igénybe vevők és egyéb használók) egymás közötti magatartását, és azokat az alapvető szabályokat, melyek a kulturált szolgáltatói tevékenység magas színvonalon történő végzése érdekében elengedhetetlen. Továbbá előírja Gold Oktatási és Sport Központ rendeltetésszerű használatára, állagának megőrzésére, biztonságos üzemeltetésére szolgáló más szabályokban nem rögzített követelményeket.

Személyes adatok kezelése:

Az üzemeltető a szolgáltatásokat igénybe vevő vendégekről arcképes adatnyilvántartást vezet.

Az első alkalommal történő belépésnél minden vendégnek kötelező kitölteni a recepciónál rendszeresített Regisztrációs adatlapot, melyben elfogadja a Házirendben foglaltakat és tudomásul veszi, hogy annak betartását az intézmény munkatársai ellenőrzik.

Az első belépés magában foglalja a fényképes nyilvántartásba vételt is.

Az első belépéskor az Gold Oktatási és Sport Központ munkatársai regisztráció céljából jogosult a vendéget a visszaélések elkerülése érdekében személyes fényképes igazoló dokumentum felmutatásra kérni.

A szükséges adatok közlését részben vagy egészben, valamint a fényképes igazolvány bemutatását, illetőleg az arckép felvételét megtagadó vendéggel szemben üzemeltető jogosult megtagadni érintett szolgáltatásait. Üzemeltető a vendégek adatait kizárólag saját nyilvántartásához használja, azt semmilyen mértékben harmadik félnek nem adhatja ki.

Általános szabályok:

A Gold Oktatási és Sport Központ területe csak rendeltetés szerűen használható. A Gold Oktatási és Sport Központ használója nem sérthet meg vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve jelen Házirendben foglaltakat.

A Gold Oktatási és Sport Központ területén tilos:

a dohányzás
alkohol fogyasztás
az olyan tevékenység, amely a szolgáltatási tevékenységen kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért.
minden, másokat erős zajjal, szaggal, vagy egyéb környezeti ártalommal járó tevékenység.
drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása, vagy ezekkel a szerekkel való visszaélés, illetve bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy, mindenféle ital, étel, illetőleg állat bevitele.
18 éven aluli személyek, csak szülői engedéllyel használhatják a szolgáltatásainkat. A Gold Oktatási és Sport Központ fenntartja magának azt a jogot, hogy a 18 éven aluliaknak a szülői engedély ellenére, fizikai felmérést tartson, mielőtt engedélyezné a szabad edzést.
A gyermekek által a Központban okozott károkért a gyermek törvényes képviselője (szülő, gyám, gondozó) felelős.
A Gold Oktatási és Sport Központ egész területén kizárólag megfelelő végzettségű, a létesítmény üzemeltetőjénél jegyzékbe vett és engedélyezettek jogosultak sportszakmai tevékenységet, oktatást, edzést tartani.
A Gold Oktatási és Sport Központ területén kizárólag az üzemeltető engedélye alapján helyezhetők el: reklám-, hirdetési-, propaganda, szóróanyag.
A talált tárgyakat minden a Gold Oktatási és Sport Központ területén tartózkodó személy a recepción köteles leadni. A talált tárgyakat egy hónapig őrizzük meg, ezt követően megsemmisítjük.

A Gold Szabadidő Központ általános nyitvatartási rendje:

Hétfőtől péntekig 5.30 – 24.00

Szombat 8.00 – 22.00

Vasárnap 8.00 – 24.00

Szauna: a mindenkori zárási időponthoz képest egy órával korábban zár.

Munkaszüneti napokon és a nyári időszakban egyedi nyitvatartási rend, amelyet a honlapon és a recepción hirdetünk meg. December 25-én és 26-án, továbbá január 1-én zárva tartunk. A vásárolt bérletek lejáratát e napok nem befolyásolják. Minden bérletünk napjainak száma naptári napban van kifejezve. Bizonyos zártkörű, külön jegyes események korlátozhatják vendégeink hozzáférését a Gold Oktatási és Sport Központ közös területeihez. Ezen eseményeket előre honlapunkon és a recepción meghirdetjük. Az üzemeltető cég fenntartja a jogot a nyitvatartási idő módosítására.

A Gold Oktatási és Sport Központ szolgáltatásait igénybe vevő vendégei kötelesek a zárási időpontokra tekintettel a komplexumot időben elhagyni.

Az Üzemeltető a sportszolgáltatásait vendégeiről arcképes nyilvántartást vezet. Az Üzemeltető a szükséges adatok közlését részben, vagy egészben, illetőleg az arckép felvételét megtagadó vendéggel szemben jogosult megtagadni érintett szolgáltatásait.

Vendégeink ittas, bódult, zavart állapotban nem látogathatják sem a sport-, sem a wellness részlegeinket!

Szabálytalanság:

Jelen házirend szabályainak, illetőleg az általános elfogadott viselkedési szabályok megszegése esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor, eredménytelenség esetén az Üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani, illetve tagjai sorából időlegesen, vagy véglegesen kizárni. Az Üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetve más hatósági szervezet segítségét kérni, akik utasításai szerint kell minden érintettnek együttműködni.

A kiutasított vendég az Üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.

A komplexum területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés.

A Gold Oktatási és Sport Központ nem vállal felelősséget a személyekben, vagy értékekben keletkezett károkért, amennyiben azok a Házirend be nem tartásából, illetve a vendégek felelőtlen magatartásából erednek. Nem vállal továbbá felelősséget az elveszett, eltulajdonított, megrongálódott tárgyakért, ruházatért, eszközökért. A szolgáltatásokat és sporteszközöket minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.

A sportterekbe csak és kizárólag zárható műanyag palackban vihető be alkoholmentes ital.

A proximity csuklópánt viselése és használata kötelező. A proximity csuklópánt elvesztése esetén a vendég köteles 5000,- Ft-ot a Gold Oktatási és Sport Központ részére megfizetni, továbbá esetleges fogyasztását és pályadíjait kifizetni.
A Gold Oktatási és Sport Központ területére belépni csak érvényesen megváltott napijeggyel vagy bérlettel lehet. Üzemeltető jogosult a személyi adatok helyességének ellenőrzése céljából a vendég személyi azonító igazolványait adategyeztetés céljából elkérni.

A vendég számára belépéskor átadott eszközöket – csuklópánt, törölköző, sportfelszerelések, stb. – köteles távozáskor a recepción hiánytalanul leadni. A vendég számára átadott eszközök vonatkozásában anyagi felelősséggel tartozik az Üzemeltetőnek.

A bérletek lejártakor esetlegesen fennmaradt alkalom, illetve a pénzösszeg nem vihető át a következő bérletre.

Öltöző, szauna, gőzfürdő, relax terem:

Az öltöző és zuhanytérben, valamint a szauna, gőzfürdő, relax terem területén papucs használata kötelező.
A területeken, és az öltözőszekrényekben hagyott tárgyakért az Üzemeltető felelősséget nem vállal, a vendégek értékeiket a recepciónál található értékmegőrzőben tudják elhelyezni.
A szaunát és a gőzfürdőt az általános szabályok betartása mellett, mindenki saját felelősségére használja.
A szaunát, valamint a gőzfürdőt megfelelő öltözékben – fürdőruha, fürdőlepedő – lehet igénybe venni.
A szaunában, valamint a relax terem pihenő részén a törölköző használata kötelező.
A szaunában illóolaj csak mértékkel, másokra tekintettel használható.
A szauna padokra papucsban fellépni tilos.
A szauna a pihenés és a relaxáció helye. Hangoskodással, erkölcstelen viselkedéssel, helytelen magatartással másokat zavarni tilos.
Szaunamester jelenlétében utasításait, útmutatásait minden vendégnek be kell tartani. Indokolt esetben dönthet a vendég azonnali távozásáról.
Távozás után a szekrényekben tilos szemetet hagyni.
Az esetleges meghibásodásokat kérjük a recepción jelezzék, a mielőbbi kijavítás miatt.
Fitness termek:

A fitness terembe csak megfelelő sportruházatban lehet belépni és edzeni.
A papucsban, szandálban való edzés, valamint a mezítláb történő edzés nem engedélyezett.
Mindenféle utcai viseletű ruházat, cipő használata szigorúan tilos!
A Gold Oktatási és Sport Központban dolgozó terem edzőknek, és vezetőknek jogukban áll felhívni az idelátogatók figyelmét a megfelelő sportöltözet helyes használatára.
Az edzőgépeket, és eszközöket kizárólag rendeltetésüknek megfelelően mindenki alkatának és erőnlétének figyelembe vételével, saját felelősségre használja.
A gépek és eszközök használatát követően azokat az alaphelyzetüknek megfelelően a számukra rendszeresített tárolóhelyre történő visszahelyezéssel kell hátrahagyni.
A gépek törölköző használata mellett vehetők igénybe. A szolgáltatást igénybe vevő személyek kötelesek a gépeket használat után letisztítani a kihelyezett fertőtlenítő folyadékkal és papírtörlővel. Az egyes eszközök használata során törölköző javasolt.
Az eszközök használatát a teremedzők segítik és ellenőrzik.
Aerobik órák megkezdése előtt az órajegyet a vendég az edzőnek köteles átadni. Amennyiben ilyennel nem rendelkezik, számára az óra látogatása megtagadható

Kép- és hangfelvétel készítésével kapcsolatos rendelkezések

A Gold és Oktatási Sport Központban, biztonsági, vagyonvédelmi célból kamerarendszer működik. A Gold és Oktatási Sport Központ látogatója kifejezetten tudomásul veszi, hogy a szolgáltatások igénybe vételével róla rögzített videófelvétel készülhet és azt a Gold és Oktatási Sport Központ a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli, tárolja és használja fel.

A szolgáltatást igénybe vevő, illetve egyéb személy a szolgáltatás igénybevételével és a Házirend elfogadásával kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Gold és Oktatási Sport Központ tevékenységének, szolgáltatásainak bemutatására, népszerűsítésére készített képfelvételeket – ideértve különösen a mozgókép- és a fényképfelvételeket – a Gold és Oktatási Sport Központ akkor is felhasználhatja, ha a szolgáltatást igénybe vevő személy, egyéb személy a képfelvételeken szerepel. Gold és Oktatási Sport Központ vállalja, hogy a képfelvételeket kizárólag fenti célból – kivéve hatósági felhívásra történő adatszolgáltatás – használja fel, illetve továbbítja azt harmadik személyeknek.

Erre figyelemmel a szolgáltatást igénybe vevő és egyéb személy ezen képfelvételeken történő megjelenítésével összefüggésben semmilyen igényt nem támaszthat a Gold és Oktatási Sport Központtal szemben, így különösen nem tilthatja le azok megjelenését, terjesztését, nem követelheti saját személyének felismerhetetlenné tételét, és azokkal összefüggésben nem érvényesíthet a Gold és Oktatási Sport Központtal szemben semmilyen díjigényt, pénzbeli követelést.

Figyelem! A pályákról 0-24 órás biztonsági kamerafelvétel készül. Minden szándékos, gondatlan károkozás felelősségre vonással jár.

Minden kedves Vendégünknek, kellemes időtöltést kívánunk!

Gold Oktatási és Sport Központ

Budapest, 2018. június

Copyright © 2019 Gold Center – Oktatási és Sport központ - Minden jog fenntartva. | készítette: Honlap Készen
Translate »